ศิษยาภิบาล

             บ้านเดิมของผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากจบ ปวส. ก็ลงไปทำงานที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกยางพารา ทำอยู่ประมาณ 13 ปี จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพยางพาราจนกระทั่งไต่เต้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกคือผู้จัดการฝ่ายไอที จากนั้นก็มาทำธุรกิจส่วนตัว ในที่สุดก็เบนเข็มไปทำงานในบริษัทหลักทรัพย์อีก 2 แห่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

             พระเจ้าได้เรียกผมและเลือกผมเพื่องานพิเศษ

              "แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว  เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์" (1 เปโตร 2:9)

             พระเจ้าได้เรียกให้ผมมารับใช้พระองค์โดยพระคุณความรักของพระองค์ที่ปกป้องชีวิตของผมจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ร้ายแรงที่สุด ผมไม่สามารถปฏิเสธความรักเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ ผมจึงยอมจำนนต่อพระองค์และขอรับใช้พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด จะมุ่งมั่นบากบั่นมุงไปสู่หลักชัย เหมือนในพระคัมภีร์ เปาโลได้บันทึกไว่...

          "มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ" (ฟีลิปปี 3:12-14)

          พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ พระเจ้ารักผมและพระเจ้ารักคุณมากครับ ถ้าคุณได้สัมผัสความรักของพระองค์จริงๆ คุณไม่สามารถปฏิเสธพระองค์ได้อย่างแน่นอน